Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk | Ośrodek Łańsk

Główna zawartość

Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk

first

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • System rezerwacji on-line jest niedostępny cyfrowo ponieważ rozwiązanie to jest dostarczane przez firmę zewnętrzną, którą nie obejmuje Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jako alternatywny sposób dokonania rezerwacji Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk umożliwia kontakt z recepcją ośrodka pod numerem telefonu 697 694 615 lub droga mailową na adres poczty elektronicznej recepcjaatlansk [dot] pl (recepcja[at]lansk[dot]pl)

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-16. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zuzanna Łukaszewicz, adres poczty elektronicznej dostepnoscatcentrum [dot] gov [dot] pl (dostepnosc[at]centrum[dot]gov[dot]pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 532 453 369. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Budynek: Perkoz

Do budynku Perkoz prowadzi jedno główne wejście od strony drogi publicznej.

Do wejścia głównego, w centralnej części budynku prowadzą schody. Z prawej oraz lewej strony budynku w kierunku schodów prowadzą podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Drzwi wejściowe do głównego budynku są dwuskrzydłowe, szerokie, co umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim.

Nad wejściem głównym budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są dostępne korytarze, hol i pomieszczenia na parterze.

Na wprost od wejścia głównego znajduje się duży hol, po którym swobodnie można poruszać się wózkami inwalidzkimi.

Na końcu holu znajdują się schody dwuetapowe prowadzące na pierwsze oraz drugie piętro budynku.

W budynku nie ma windy.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się 2 sale multimedialne A i B, które można połączyć, co daje jeszcze większą przestrzeń i możliwość swobodnego poruszania się wózkami. Drzwi wejściowe do Sali konferencyjnej są szerokie, co umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajdują się szerokie drzwi, przez które można dostać się do długiego korytarza prowadzącego do pokoi.

Pokój nr 1 na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku, znajduje się toaleta ogólnodostępna: męska, damska oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się wózkami.

Budynek Perkoz nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, pętlami indukcyjnymi oraz głośnikami systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem głównym znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednakże istnieje możliwość zaparkowania auta przed głównym wejściem oraz przy podjeździe z prawej i lewej strony budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Budynek: Puszcza

Do budynku Puszcza prowadzi jedno główne wejście.

Do wejścia głównego, w centralnej części budynku prowadzą schody.

Z lewej strony budynku w kierunku wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Drzwi wejściowe do głównego budynku są dwuskrzydłowe, szerokie, co umożliwia wjazd wózkami inwalidzkimi.

Nad wejściem głównym budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest dostępny duży hol recepcyjny oraz pomieszczenia na parterze.

Na wprost od wejścia głównego znajduje się duży hol, po którym swobodnie można poruszać się wózkami inwalidzkimi.

Po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się korytarz, który prowadzi do dwuetapowych schodów wiodących na pierwsze piętro budynku, do pokoi i apartamentów.

W budynku nie ma windy.

Na końcu korytarza znajdują się ogólnodostępne toalety.

Jedna z toalet zlokalizowanych na parterze, przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się sala restauracyjna oraz bar. Powierzchnia Sali oraz części barowej umożliwiają swobodne poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

Drzwi wejściowe do sali restauracyjnej są dwuskrzydłowe, szerokie, co umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Z sali restauracyjnej dwuskrzydłowymi drzwiami można swobodnie dostać się na taras restauracyjny.

W budynku Puszcza na parterze znajduje się Apartament Dębowy II, który przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Do apartamentu można dostać się za pomocą podjazdu, który prowadzi do wejścia głównego. Apartament posiada bezpośrednie wyjście na taras oraz na podjazd.

Budynek Puszcza nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, pętlami indukcyjnymi oraz głośnikami systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem głównym , nie ma możliwości parkowania. Parking znajduje po lewej stronie od głównego wejścia do budynku , oddalony jest o ok. 50 m. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednakże istnieje możliwość zaparkowania tam samochodu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Budynek: Gawra

Do budynku Gawra prowadzi główne wejście od strony drogi publicznej.

Do wejścia głównego, w centralnej części budynku prowadzi utwardzona powierzchnia – chodnik.

Drzwi wejściowe do głównego budynku umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Wejście główne do budynku jest zadaszone.

Nad wejściem głównym budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest dostępny korytarz, który prowadzi bezpośrednio do apartamentu Gawra 2, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Budynek Gawra nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, pętlami indukcyjnymi oraz głośnikami systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking znajduje się ok. 50 m od budynku głównego. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednakże istnieje możliwość zaparkowania tam samochodu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pozostałe budynki zlokalizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk nie są dostępne architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

 

Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk nie korzysta z usługi tłumacza migowego on-line.

Scrool up